Ndihma juridike e garantuar nga shteti

Lista e DNJF_Avokatët që kanë lidhur kontratë për vitin 2021

Udhëzim i Përbashket për miratimin e kritereve të përfitimit te pagesave dhe tarifat e shpërblimit të avokatisë që ofrojnë Ndihmë Juridike Falas

Udhëzim i Përbashkët Rregullat e zbatimit të parimit tërotacionit në caktimin e avokatëve që do të ofrojnë shërbime të Ndihmës Juridike Dytësore në proceset civile dhe administrative

Lista e ofruesve të shërbimit të ndihmës juridike dytësore per vitin 2020

Lista e avokateve te ndihmes juridike

Formular Ndihma Juridike Dytesore

Formular Perjashtimi nga Tarifat Gjyqesore

Formular Vetedeklarim kategorite e vecanta

Formular Vetedeklarim te ardhura pasuri

Regjistri i kerkesave dhe vetedeklarimeve

Regjistri i OJF qe orojne ndihme juridike paresore

Ankim kunder vendimit ND

Formular Ndihma juridike paresore

Udhezim nr.1 date 8.3.2019 “Per miratimin e rregullave dhe procedurave per mbledhjen, plotesimin dhe administrimin e te dhenave te regjistrave”

Udhezim nr.2 date 25.3.2019 “Per procedurat, periodicitetin dhe rregullat per verifikimin e rrethanave per kthimin e perfitimeve”

Urdher nr.59, date 25.03.2019 “Per miratimin e struktures dhe te organikes se Drejtorise se Ndihmes Juridike Falas”

Urdher Nr.225 date 25.3.2019 “Per miratimin e formulareve te ndihmes juridike te garantuar nga shteti”

Urdher Nr.226 date 25.3.2019 “Per miratimin e kontrave te ndihmes juridike te garantuar nga shteti”

Udhezim Nr.6 date 20.8.2019

VKM nr. 110, datë 6.3.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre”

VKM nr. 55, datë 6.2.2019 “Për përcaktimin e procedurave dhe të rregullave të përzgjedhjes së organizatave jofitimprurëse, të autorizuara për ofrimin e ndihmës juridike parësore të garantuar nga shteti, që përfitojnë financime nga buxheti i shtetit dhe mënyra e financimit të tyre”

Udhëzim i Këshillit të Ministrave nr. 1, datë 6.3.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në udhëzimin nr. 4, datë 12.12.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për caktimin e masës së shpenzimeve dhe pagesave të ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”