Legjislacioni i Brendshëm

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

KODI CIVIL

KODI I FAMILJES

KODI I DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR

KODI I PROCEDURËS CIVILE

KODI PENAL 

LIGJ PËR MARRËDHËNIET JURIDIKSIONALE ME AUTORITETET E HUAJA NË ÇËSHTJET PENALE

KODI I PROCEDURËS PENALE

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE

LIGJ PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E GJYKATAVE ADMINISTRATIVE DHE GJYKIMIN E MOSMARRËVESHJEVE ADMINISTRATIVE

LIGJI PER ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQESOR

LIGJI PËR GJYKATEN E LARTË

LIGJI PËR GJYKATËN E KRIMEVE TË RËNDA

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË 

RREGULLORE E BRENDSHME “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E MINISTRISË SË DREJTËSISË” 

LIGJI PËR KESHILLIN E LARTË TË DREJTËSISË

LIGJI PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E PROKURORISË 

LIGJI PËR KRIJIMIN E ZYRËS SË ADMINISTRIMIT TË BUXHETIT GJYQËSOR

LIGJI PËR MBROJTJEN E DËSHMITAREVE DHE TË BASHKËPUNËTORËVE

LIGJI PËR QENDRËN E BOTIMEVE ZYRTARE

LIGJI PËR POLICINË GJYQËSORE I NDRYSHUAR

LIGJI PËR AUTOPSINË 

LIGJI  PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI

LIGJI PËR AVOKATURËN E SHTETIT

Ligji për Avokatinë (Nr. 55/2018) 

Ligji i MD-së, Nr.8678, datë 14.5.2001

LIGJI PER NOTERINE 

LIGJI PËR EKZEKUTIMIN E VENDIMEVE PENALE 

Ligji Nr. 111/2017 PËR NDIHMËN JURIDIKE TË GARANTUAR NGA SHTETI

Ligji Nr. 43/2016 “PËR MARRËVESHJET NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

LIGJI PËR KOMPENSIMIN E BURGIMIT TË PADREJTË

LIGJI PËR TË DREJTAT DHE TRAJTIMIN E TË DËNUARVE ME BURGIM

LIGJI “PËR NDËRMJETËSIMIN NË ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE”

LIGJI PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIN

LIGJ PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT

LIGJI PËR SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS 

LIGJ PËR DËMSHPËRBLIMIN E ISH TË DËNUARVE POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST

LIGJ PËR TRAJTIMIN E PRONËS DHE PËRFUNDIMIN E PROCESIT TË KOMPENSIMIT TË PRONAVE

LIGJI PËR LEGALIZIMIN, URBANIZIMIN DHE INTEGRIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE

LIGJI PËR FALJEN

LIGJI PËR FALIMENTIN

LIGJ PËR PARANDALIMIN DHE GODITJEN E KRIMIT TË ORGANIZUAR, TRAFIKIMIT DHE KORRUPSIONIT NËPËRMJET MASAVE PARANDALUESE KUNDËR PASURISË

LIGJI PËR INSTITUTIN E INTEGRIMIT TË TË PËRNDJEKURVE

LIGJI PER RREGJISTRIMIN E PASURIVE TE PALUAJTSHME

LIGJI PER SHERBIMIN PERMBARIMOR PRIVAT

LIGJI PËR TË DREJTËN NDËRKOMBËTARE PRIVATE

LIGJI “PËR MARRËVESHJET NDËRKOMBËTARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

LIGJI PËR SHËRBIMIN PËRMBARIMOR GJYQËSOR (Nr.8730, datë 18.1.2001)

Ligji për Përmbarimin Privat (Nr.10 031, datë 11.12.2008)

Ligji Nr.10 385, datë 24.2.2011 “PËR NDËRMJETËSIMIN NË ZGJIDHJEN E MOSMARRËVESHJEVE”

LIGJ PËR RREGULLIMIN E PRONËSISË MBI TRUALLIN SHTETËROR NË ZONAT ME PËRPARËSI TURIZMIN

LIGJ PËR SHËRBIMIN E KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË SISTEMIN E BURGJEVE

LIGJI PËR PROCEDURAT E BIRËSIMIT DHE KOMITETIN SHQIPTAR TË BIRËSIMIT 

LIGJI NR. 9669 DATË 18.12.2006 I PËRDITËSUAR

LIGJI 33/2012

URDHËR NR .8046, DATË 2.12.2004 “PËR KUSHTET MINIMALE QË DUHET TË PLOTËSOJË NJË ZYRË NOTERIALE PËR TË MUNDËSUAR USHTRIMIN NORMAL TË VEPRIMTARISË SË NOTERIT”

*   STRATEGJIA NDERSEKTORIALE E DREJTESISE DHE PLANI I VEPRIMIT