Per profesionin e ndermjetesit te pasurive te paluajtshme

URDHËR Nr. 183, datë 04.05.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR TË DHËNAT QË PËRMBAN REGJISTRI I NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, FORMATIN E TIJ, MËNYRËN E MBAJTJES, TË DHËNAT QË MUND TË BËHEN PUBLIKE, SI DHE RREGULLAT PËR PËRDITËSIMIN E TIJ

URDHËR Nr.181, datë 04.05.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PROCEDURËN E HETIMIT DISIPLINOR TË NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME DHE FORMULARIT TË ANKESAVE

URDHËR Nr. 185 datë 04.05.2022 PËR MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS PROFESIONALE TË NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

URDHËR Nr.186, datë 04.05.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR KRITERET, PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFAQËSUESVE DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT DISIPLINOR, MËNYRËN E USHTRIMIT TË PËRGJEGJËSIVE PREJ TIJ DHE ORGANIZIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR PËR NDËRMJETËSIT E PASURIVE TË PALUAJTSHME

LIGJ Nr. 9/2022 PËR PROFESIONIN E NDËRMJETËSIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

URDHËR Nr. 182, datë 04.05.2022 PËR MIRATIMIN E STANDARDEVE DHE METODOLOGJISË SË INSPEKTIMIT TË VEPRIMTARISË SË NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

UDHËZIM Nr. 7, datë 04.05.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR NJOHJEN E SË DREJTËS SË USHTRIMIT TË PROFESIONIT NË MËNYRË TË PAVARUR NGA NDËRMJETËSI I HUAJ I PASURIVE TË PALUAJTSHME, SI DHE TË BASHKËPUNIMIT TË TIJ ME ZYRAT E NDËRMJETËSIMIT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

URDHËR Nr. 188, datë 04.05.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR PARAQITJEN E KËRKESËS PËR REGJISTRIMIN NË REGJISTRIN E NDËRMJETËSVE TË PASURIVE TË PALUAJTSHME, SI DHE VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE LIGJORE

URDHËR Nr. 184, datë 04.05. 2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË PROGRAMIT TË DETYRUESHËM TË TRAJNIMIT PËR KANDIDATËT PËR NDËRMJETËS TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

URDHËR Nr. 187, datë 04.05.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME MBI PARAQITJEN DHE TRAJTIMIN E SHPREHJEVE TË INTERESIT, SI DHE VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE LIGJORE TË PERSONAVE QË KËRKOJNË TË CERTIFIKOHEN SI NDËRMJETËS TË PASURIVE TË PALUAJTSHME