Për përkthimin zyrtar

Udhezimit te Perbashket “PËR PËRCAKTIMIN E TARIFAVE PËR KRYERJEN E SHËRBIMIT TË PËRKTHIMIT ZYRTAR DHE INTERPRETIMIT TË GJUHËS SË SHENJAVE DHE RREGULLAVE PËR PËRJASHTIMIN NGA PAGESA E TARIFAVE PËR KATEGORI TË PERSONAVE PËRFITUES TË NDIHMËS JURIDIKE

LIGJ Nr. 82/2021 PËR PËRKTHIMIN ZYRTAR DHE PROFESIONIN E PËRKTHYESIT ZYRTAR

UDHËZIM Nr. 4, datë 27.4.2022 PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR DOKUMENTACIONIN DHE PROCEDURËN E SHQYRTIMIT TË KËRKESËS PËR PEZULLIMIN E PËRKOHSHËM

URDHËR Nr. 167, datë 27.4.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE MË TË HOLLËSISHME PËR PARAQITJEN DHE TRAJTIMIN E SHPREHJEVE TË INTERESIT, SI DHE VERIFIKIMIN E PLOTËSIMIT TË KRITEREVE LIGJORE PËR PËRKTHYES ZYRTAR DHE PËR INTERPRET TË GJUHËS SË SHENJAVE

URDHËR Nr. 168, datë 27.4.2022 PËR MIRATIMIN E KODIT TË ETIKËS SË PËRKTHYESIT ZYRTAR

URDHËR Nr. 169, datë 27.4.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR KRITERET, PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFAQËSUESVE DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONEVE DISIPLINORE, PËR MËNYRËN E USHTRIMIT TË PËRGJEGJËSIVE PREJ TYRE DHE PËR ZHVILLIMIN E PROCEDIMIT DISIPLINOR

VENDIM Nr. 208, datë 6.4.2022 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURËS PËR PËRFITIMIN E MBROJTJES SË VEÇANTË TË GARANTUAR NGA SHTETI PËR PËRKTHYESIT ZYRTARË DHE INTERPRETËT E GJUHËS SË SHENJAVE

URDHËR Nr. 189, datë 4.5.2022 PËR MIRATIMIN E FORMËS DHE PËRMBAJTJES SË DEKLARATËS TIP TË NËNSHKRUAR PREJ PËRKTHYESIT ZYRTAR

URDHËR Nr. 190, datë 4.5.2022 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË GJUHËVE TË HUAJA, TË CILAT PËRFSHIHEN NË SHËRBIMIN E PËRKTHIMIT ZYRTAR

URDHËR Nr. 191, datë 4.5.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE PËR MBAJTJEN E ADRESËS SË POSTËS ELEKTRONIKE PËR PËRKTHYESIN ZYRTAR DHE INTERPRETIN E GJUHËS SË SHENJAVE

URDHËR Nr. 192, datë 4.5.2022 PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE MË TË HOLLËSISHME PËR KRITERET, PROCEDURAT PËR PËRZGJEDHJEN E PËRFAQËSUESVE DHE FUNKSIONIMIN E KOMISIONEVE TË POSAÇME, TARIFAT PËR PJESËMARRJE, ORGANIZIMIN E ZHVILLIMIN E PROVIMIT TË KUALIFIKIMIT PËR PËRKTHYES ZYRTAR DHE PËR INTERPRET TË GJUHËS SË SHENJAVE, SI DHE PËR PROCEDURËN E MËNYRËN E VLERËSIMIT TË PROVIMEVE

URDHËR Nr. 200, datë 10.5.2022 PËR MIRATIMIN E FORMULARIT TË ANKESAVE NDAJ PËRKTHYESVE ZYRTARË DHE INTERPRETËVE TË GJUHËS SË SHENJAVE

Urdhër 166, datë 24.04.2022 Për formën, përmbajtjen dhe karakteristikat e tjera të vulës dhe rregullat për pajisjen dhe administrimin e tyre, si dhe formën e kartës së identifikimit të përkthyesit zyrtar dhe interpretit të gjuhës së shenjave